Галерия 21

През месец септември в Основно училище „Юрий Гагарин“ – гр. Смолян беше доставено компютърно оборудване и принадлежности, включващ 6 бр. лаптопи, 2 бр. интерактивни дъски, 1 бр. видеопроектор, 1 бр. прожекционен екран и 1 бр. мултифункционално устройство. Оборудването е доставено по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 във връзка с изпълнение на дейност 4 „Подобряване на образователната среда в четири училища и три детски градини“ по проект „По-близки и по-успешни в Община Смолян“.

Оборудването ще бъде използвано при обучението на децата и учениците с цел:

– запознаване на децата в ранна възраст със съвременните ИКТ и техните възможности;

– развитие на интереса в децата и учениците към тях, както в образованието, така и за бъдеща професионална реализация;

– използване в образователния процес на по-голям кръг образователни ресурси, включително мултимедийни и интерактивни, което ще допринесе за подобряването му и повишаване интересите на децата.

ОУ „Юрий Гагарин“ е един от партньорите по проекта, чийто бенефициент е Община Смолян.

Проектът се финансира от Европейски социален фонд чрез две оперативни програми:

  • Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОП НОИР) по административен договор №BG05M9OP001-2.056-0018-2014BG05M2OP001-C01;
  • Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОП РЧР) по административен договор №BG05M9OP001-2.056-0018-C01.

Add your thoughts

Your email address will not be published. Required fields are marked *