Структура

ДИРЕКТОР: Йорданка Николаева Дюлгерова

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ В НАЧАЛНО-УЧИЛИЩНА СТЕПЕН НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Боряна Асенова Хаджиева

Ана Миткова Журналова

Северинка Александрова Гаджева

Станка Тодорова Панайотова – учител в ЦОУД

Светла Росенова Делянова – старши учител ЦОУД

Росица Росенова Балжиева – учител ЦОУД

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Лидия Енгерова-Шекирова– учител по математика, информационни технологии и безопасност на движението

Албена Енчева Хаджиева – старши учител по английски език

Росица Борисова Глухова – старши учител по физическо възпитание и спорт

Росица Желязкова Желязкова – учител по български език и литература

Росица Бойкова Стоянова – учител по история и цивилизации, география и икономика, изобразително изкуство

Радостина Емилова Дудуновска – учител по информационни технологии и технологии и предприемачество

Динка Динкова  Славчева –учител по ЧП, ХООС, БЗО

Бехчет  Демиров  Асанлийски  – учител  по музика

Анита Севдалинова Каменова – учител в ЦОУД

Мария Димитрова Чиновска – старши учител в ЦОУД

 

 

 

РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ И ПСИХОЛОГ

Росица Бойкова Стоянова – психолог

Мария Георгиева Бечева – старши ресурсен учител V-VII клас

Виолета Светлинова Найденова – старши ресурсен учител I-IV клас

Росица Росенова Балжиева – логопед

 

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

Емилия Велинова Касабова – главен счетоводител

Радостина Емилова Дудуновска – касиер-домакин

Петър Велев Василев – огняр

Надежда Карамфилова Сливарова – хигиенист

Виолета Демирова Софтева – хигиенист