Документи

План за дейноста на МО на класните ръководители

План за дейността на МО на учителите от прогимназиален етап

План за квалификационната и методическа дейност.

План на комисията по безопасност на движението по пътищата

План на МО на началните учители

Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд.

Практически насоки за действие при инцидент, насилие и др. критични ситуации

Програма по гражданско,здравно, екологично и интеркултурно образование

стратегия за развитие 2020-2024

Училищен план за действие в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване на грамотността.

Училищна програма за часовете, които не се водят от учители специалисти

SWOT анализ

Акценти на програмата за деца в риск

Вътрешни правила за организация на квалификационната дейност

Вътрешни правила за организация на работната заплата.

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден.

етичен кодекс на училищната общност