Документи

Документи 2022 – 2023 г.

Правилник за вътрешния трудов ред

Програма за превенция на ранното напускана на училище

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности на ученици от уязвимите групи

Седмично разписание – ресурсна група

Седмично разписание I-IIсрок

Седмично разписание за ГЦОУД – II срок

Седмично разписание на ЦОУД – IV клас

Седмично разписание-психолог

Списък образец- към механизма за съвместна работа на институциите

Спортен календар

Стратегия за развитие 2022-2026

Стратегия за развитие на училището 22-25г

УП за ИУЧ БЕЛ – 4 клас

УП за ИУЧ математика – 3 клас

УП за ИУЧ математика – 4 клас

УП за разширена и допълнителна подготовка БЕЛ-1клас

УП за разширена и допълнителна подготовка по математика

УП по БЕЛ ИУЧ – 3 клас

УП по БЕЛ ИУЧ – 6 клас

УП по религия 1клас

УП по религия 2 клас

УП по религия 3 клас

Училищен план за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

Училищен план за насърчавне на грамотността на учениците

Училищни учебни планове

Бланка-заместници

Годишен план за квалификация на педагогическите специалисти

Годишен план

Годишна програма ЦОУД – IV група

Годишна училищна програма на ЦОУД

Годишно тематично разпределение ЦОУД I група

Годишно тематично разпределение ЦОУД II група

График – заседания на педагогически съвет

График учебно време

График-дейности – към механизма за съвместна работа на институциите

График-медиатор

График-спортни дейност

Дневен режим

Заповед на министъра за НВО

Заповед на министъра за учебни и неучебни дни

Контролна дейност на директора

Мерки за повишаване качеството на образованието

Механизъм за противодействие на училищния тормоз

Механизъм за съвместна работа на институциите

Механизъм и алгоритъм към него за превенция на разпространението и употребата на наркотични вещества в училище

План за дейността на МО на класните ръководители

План за дейността на МО от прогимназиален етап

План за действие при заплаха и терористичен акт

План за работа на комисията по БДП

План за работа на училщния координационен съвет за превенция на тормоза сред учениците

План на екипа за ключови компетентности – начален етап

Правилник за безопасни и здравословни условия на обучение и труд

План за дейноста на МО на класните ръководители

План за дейността на МО на учителите от прогимназиален етап

План за квалификационната и методическа дейност.

План на комисията по безопасност на движението по пътищата

План на МО на началните учители

Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд.

Практически насоки за действие при инцидент, насилие и др. критични ситуации

Програма по гражданско,здравно, екологично и интеркултурно образование

стратегия за развитие 2020-2024

Училищен план за действие в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване на грамотността.

Училищна програма за часовете, които не се водят от учители специалисти

SWOT анализ

Акценти на програмата за деца в риск

Вътрешни правила за организация на квалификационната дейност

Вътрешни правила за организация на работната заплата.

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден.

етичен кодекс на училищната общност